Meniu
Prenumerata

šeštadienis, liepos 13 d.


ORO TARŠOS MAŽINIMAS
Europos Komisija ragina Lietuvą laikytis ES teisės aktų dėl oro taršos mažinimo
ELTA
Pixabay
Europos Komisija (EK).

Europos Komisija (EK) Lietuvai ir dar 8 valstybėms narėms (Bulgarijai, Airijai, Kiprui, Latvijai, Vengrijai, Austrijai, Portugalijai ir Švedijai) išsiuntė pagrįstą nuomonę, nes jos nesugebėjo tinkamai įgyvendinti savo įsipareigojimų mažinti oro teršalų kiekį, kaip reikalaujama pagal Nacionalinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų (NITKMĮ) direktyvą.

Kaip nurodoma EK pranešime, dar trims valstybėms narėms (Liuksemburgui, Lenkijai ir Rumunijai) dėl to išsiųstas papildomas oficialus pranešimas.

NITKMĮ direktyvoje nustatyti nacionaliniai išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai dėl penkių svarbių oro teršalų: tai azoto oksidai (NOx), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ), sieros dioksidas (SO2), amoniakas (NH3) ir smulkiosios kietosios dalelės (KD2.5). Šie teršalai prisideda prie prastos oro kokybės ir daro didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

Teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimus kiekviena valstybė narė turi įvykdyti kiekvienais metais 2020–2029 m. laikotarpiu ir dar platesnio užmojo mažinimo įsipareigojimus nuo 2030 m. Taip pat reikalaujama, kad valstybės narės parengtų nacionalines oro taršos valdymo programas (NOTVP), kuriose būtų nurodyta, kaip bus laikomasi šių mažinimo įsipareigojimų.

2023 m. sausį EK išsiuntė oficialų pranešimą 14 valstybių narių, kurios neįvykdė savo 2020 m. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų dėl vieno ar kelių teršalų, kuriems taikoma NITKMĮ direktyva. 2023 m. vasarį valstybės narės pateikė naujausius nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos duomenis, į kuriuos buvo įtraukti 2020 ir 2021 m. išmetamųjų teršalų kiekiai bei informacinė apskaitos ataskaita.

EK išanalizavo naujausius apskaitos duomenis ir kitą valstybių narių pateiktą informaciją (2025 ir 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekio prognozes, atnaujintas nacionalines oro taršos valdymo programas arba, kai tinkama, atnaujintą politiką ir priemones) ir padarė išvadą, kad Bulgarija, Airija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Austrija, Portugalija ir Švedija toliau nevykdė savo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų.

Dėl Lenkijos ir Liuksemburgo ji padarė išvadą, kad šios valstybės narės neįvykdė savo įsipareigojimų dėl teršalų, kurie dar nebuvo įtraukti į 2023 m. sausio mėn. išsiųstą oficialų pranešimą. Kalbant apie Rumuniją, į šios šalies 2023 m. pateiktą pirmąją nacionalinę oro taršos valdymo programą nebuvo įtrauktos pakankamos priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas reikalaujamas išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas.

Todėl EK Liuksemburgui, Lenkijai ir Rumunijai siunčia papildomus oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti EK nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, EK gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Be to, EK nusprendė Bulgarijai, Airijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Austrijai, Portugalijai ir Švedijai pateikti pagrįstą nuomonę. Šalys turi per du mėnesius atsakyti ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju EK gali nuspręsti perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

2023 11 17 09:48
Spausdinti